Notice

gon

पत्र सङ्ख्या :-
चलनी नं. :-
तुलसीपुर उप महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तुलसीपुर, दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
फोन नं. : ०८२-५२०२३३ दमकल : ५२०३०५ ५२०३२६ ५२२०३६
मिति २०७७/०८/१८
सुचना ! सुचना ! सुचना !
विषय : EBPS प्रणालिमा कन्सल्टेन्सीहरु दर्ता हुने सम्बन्धमा

उपरोक्त सम्वन्धमा मिति २०७७०९।०१ गते देखि यस उपमहानगरपालिका बाट भैरहेको नक्सा पास प्रक्रिया Electronic Building Permit System (EBPS) प्रणाली बाट संचालन गर्ने योजना रहेकाले सो प्रणालि बाट नक्सापास आवेदनको लागि डिजाइनर दर्ता गर्नुपर्ने हुदा यस उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरुले तपशिल बमोजिम कागजात संलग्न राखी डिजाइनर दर्ताको लागि यसै सुचना साथ संलग्न आवेदन फाराम भरि यस कार्यालयमा आवेदन दिन अनुरोध छ ।

तपशिल :

१. नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता /नविकरण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि
२. डिजाइनरको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणित प्रमाणपत्र
३. डिजाइनरको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि
४. व्यवसायीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि
५. इञ्जिनियर तथा परामर्शदाताको कवुलियतनामा

.......................................
भाष्करराज गौतम
निइ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
डिजाइनर दर्ताको लागि आवेदन फाराम
मिति :         
श्रीमान्‌ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्यू,
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर दाइ,
विषय : डिजाइनर दर्ता गरिदिने बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मिति : ........................................ मा दर्ता भएको ............................................................. नामक कन्सल्टेन्सीको EBPS प्रणालीमा डिजाइनर दर्ता गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

डिजाइनरको नाम : नेपाली : ........................................
                  अंग्रेजी : ........................................
डिजाइनर प्रकार : डिजाइनर /इञ्जिनियर/आर्किटेक्ट
नगरपालिका दर्ता नं :
डिजाइनरको ने.ई.प्र.न. :
डिजाइनरको ठेगाना :
डिजाइनरको सम्पर्क नं:
डिजाइनरको इमेल ठेगाना :
डिजाइनर संलग्न फर्मको नाम :
डिजाइनरको हस्ताक्षर :
फर्मको ठेगाना :
फर्मको प्रोपराइटरको नाम :
फर्मको प्रोपराइटरको सम्पर्क नं :
फर्मको इमेल ठेगाना :
फर्मको प्रोपराइटरको हस्ताक्षर :
फर्मको छाप :
निवेदक
नाम : ........................................
दस्तखत : ........................................